108 Upanishads

Upanishads are the part of Vedas where it keenly stressed upon the liberation of the soul. There are about 108 upanishads with the instructions and teachings to liberate the soul.

108 Upanishads
108-upanishads
1. Isha2. Kena3. Katha4. Prasna
5. Mundha6. Mandhuka7. Taittiri8. Aitareya
9. Chandogya10. Brihadharanyaka11. Brahma12. Kaivalya
13. Jabala14. Swethasya15. Hamsa16. Aruni
17. Garbha18. Narayana19. Paramahamsa20. Amritabindu
21. Amritanada22. Atharvasirah23. Atharvasikha 24. Maitrayini
25. Kaushitakibrahmana 26. Brihajjabala27. Nrisimhatapini28. Kalagnirudra
29. Maitreya30. Subala31. Kshurika32. Mantrika
33. Sarvasara34. Niralamba35. Sukarahasya36. Vajrasuchika
37. Tejobindu38. Nadabindu39. Dhyanabindu40. Brahmavidya
41. Yogatattva42. Atmabodha43. Naradaparivrajaka44. Trisikhi
45. Sita46. Yogachudamani47. Nirvana48.Mandalabrahmana
49. Dakshinamurti50. Sarabha51. Skanda52. Tripadvibhuti-Mahanarayana
53. Advayataraka54. Ramarahasya55. Ramatapani56. Vasudeva
57. Mudgala58. Sandilya59. Paingala60. Bhiksu
61. Mahat62. Sariraka63. Yogasikha64. Turiyatita
65. Sannyasa66. Paramahamsaparivrajaka67. Akshamalika68. Avyakta
69. Ekakshara70. Annapurna71. Surya72. Akshi
73. Adhyatma74. Kundika75. Savitri76. Atma
77. Pasupata78. Parabrahma79. Avadhutaka80. Tripuratapini
81. Devi82. Tripura83. Katharudra84. Bhavana
85. Rudrahridaya86. Yoga-kundali87. Bhasma88. Rudraksha
89. Ganapati90. Darsana91. Tarasara92. Mahavakya
93. Panchabrahma94. Pranagnihotra95. Gopalatapini96. Krishna
97. Yajnavalkya98. Varaha99. Satyayani100. Hayagriva
101. Dattatreya102. Garuda103. Kalisamtarana104. Jabali
105. Saubhagyalakshmi106. Sarasvatirahasya107. Bahvricha108. Muktika

Leave a Reply